Biblioteki szkolne: priorytety i zadania w roku szkolnym 2014/2015
image1 image2 image3 image4

UWAGA!

Przed przyjściem do Biblioteki, prosimy o zapoznanie się procedurą funkcjonowania Biblioteki w czasie epidemii COVID-19.

czytaj więcej

Jesteś tutaj: Start Relacje z wydarzeń

wwe_b

moodle

quizy

Partnerzy
i instytucje wspierające

portal-logo

logo_dark-1

logo_niepelnosprnik

TPUW logo

Biblioteki szkolne: priorytety i zadania w roku szkolnym 2014/2015
czwartek, 25 września 2014 12:36

Dnia 17 września 2014 roku w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ulicy Gocławskiej 4 odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych pracujących w szkołach podstawowych. Temat konferencji „Biblioteki szkolne – priorytety i zadania w roku szkolnym 2014/2015” wzbudził ogromne zainteresowanie wśród nauczycieli bibliotekarzy. Frekwencja bardzo dopisała, przybyło 156 osób, zdecydowanie więcej niż na poprzednich konferencjach i trzeba było zorganizować dodatkowe miejsca do siedzenia.

zdj. 1

Na początek pani Bożena Dawidowska-Langer, kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego PBW, przywitała gości i uczestników konferencji. Następnie w krótkich słowach przedstawiła relację ze spotkania, które odbyło się w dniach 8-10 września na zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Celem spotkania pt. „Wspomaganie pracy szkół we współpracy z bibliotekami szkolnymi” było planowanie działań efektywnie wspierających prace szkół w takich obszarach jak: promocja czytelnictwa, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi technologii w nauczaniu, otwarte zasoby edukacyjne, edukacja wczesnoszkolna.
W dalszej części konferencji Pani Bożena Dawidowska-Langer związku ze zmianą Ustawy o Systemie Oświaty z 23 czerwca 2014 r. przedstawiła informacje na temat sposobu ewidencjonowania i postępowania z darmowym podręcznikiem w bibliotece szkolnej. Zachęciła wszystkich uczestników konferencji do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Temat wzbudził ogromne zainteresowanie na sali i wywołał burzliwą dyskusję. Nauczyciele bibliotekarze podzielili się swoimi obawami i doświadczeniami dotyczącymi wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian. Tuż przed przerwą Pani Małgorzata Bykowska, metodyk m.st. Warszawy ds. bibliotek, przedstawiła priorytety Biura Edukacji dotyczące bibliotek szkolnych.
Po przerwie, na której dyskusje po pierwszej części konferencji były bardzo ożywione, wystąpiła Pani Barbara Tomkiewicz, przedstawiciel Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Przedstawiła historię, idee powołania, cele i założenia, a także obszary działalności TNBSP. Zachęciła wszystkich zebranych do współpracy z Towarzystwem, podkreślając rolę samych nauczycieli bibliotekarzy w współtworzeniu prawa i poprawy warunków ich pracy.

zdj. 2

Następnie ponownie zabrała głos Pani Małgorzata Bykowska i przedstawiła informacje o ofercie szkoleniowej i działaniach Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) w roku szkolnym 2014/2015. Jako przerywnik i propozycje działań podejmowanych przez nauczycieli bibliotekarzy szkolnych Pani Renata Zaborska i Pani Mirosława Ciacharowska przedstawiły ideę konkursu „Dziel się smakiem” i zachęciły koleżanki i kolegów do współpracy.
Informację o ofercie szkoleniowej PBW przedstawiła Pani Bożena Dawidowska-Langer, podkreślając powstanie Platformy e-learningowej PBW im. KEN w Warszawie. Wyraziła nadzieję na podjęcie współpracy z nauczycielami bibliotekarzami szkolnymi w współtworzeniu tej platformy.
Ostatnią częścią konferencji było omówienie przez panią Bożenę Dawidowskiej-Langer założeń nowego modelu wsparcia szkół poprzez „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.
Konferencja zakończyła się podziękowaniem gościom za wystąpienia, a uczestnikom za tak liczne przybycie. Po zakończeniu spotkania dalej trwały dyskusje dotyczące poruszanych problemów.

zdj. 3

Relacja: Agnieszka Zdrojewska

Kolejna konferencja „Biblioteki szkolne – priorytety i zadania w roku szkolnym 2014/2015” odbyła się 24.09.2014 w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ulicy Gocławskiej 4, tym razem przeznaczona była dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Program konferencji zawierał wystąpienia, które już zaprezentowano wcześniej, uwzględniał jednak specyfikę szkół ponadpodstawowych.
Prezentacji Pani Małgorzaty Bykowskiej towarzyszyły pytania bibliotekarek o szkolenia, których nie było w ofercie. Zasugerowano potrzebę przeprowadzenia szkoleń związanych z reformą matury z języka polskiego, która ma być wprowadzona w 2015 r. Pani Małgorzata Bykowska stwierdziła, że WCIES rozważy tę propozycję.
Pani Bożena Dawidowska-Langer w swoim wystąpieniu zachęciła do analizy problematyki wprowadzonego już do szkół podstawowych darmowego podręcznika, bowiem niebawem na analogicznych zasadach pojawi się darmowy podręcznik w szkołach gimnazjalnych.

zdj. 4

W części poświęconej nowemu modelowi wsparcia szkół omówiła ona jego założenia i przedstawiła wybrane prezentacje dotyczące tego zagadnienia, zamieszczone na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Analizowała, jak te materiały można wykorzystać w pracy bibliotekarza szkół ponadpodstawowych.
Podobnie, jak na poprzedniej konferencji, temat wzbudził ogromne zainteresowanie i wywołał burzliwą dyskusję. Bibliotekarki dzieliły się swoimi problemami, opowiadały o kłopotach finansowych bibliotek, braku należytego docenienia ich roli w środowisku lokalnym i szkolnym. Zastanawiano się: jak wpłynąć na promocję czytelnictwa przy tak ograniczonych funduszach? I jak zdobyć nowości czytelnicze dla naprawdę zainteresowanych uczniów?

Pani Bożena Dawidowska-Langer stwierdziła z żalem, że problematyka czytelnictwa dla starszych dzieci i młodzieży traktowana jest po macoszemu i należy próbować zmienić tę sytuację. Zaproponowała parę form pracy, które mogą to poprawić.
Obie konferencje przekonały, iż problematyka nowych założeń wsparcia szkół jest bardzo ważna dla środowiska bibliotekarzy i wzbudza zrozumiałe zainteresowanie i niepokój, związany z przyszłością bibliotek.

zdj. 6

Relacja: Iwona Szagała

TU znajdziesz omawiane na konferencji prezentacje

TU informacje o kompleksowym systemie doskonalenia nauczycieli

Poprawiony: wtorek, 30 września 2014 12:39