Konkurs

Konkurs

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie Filia w Błoniu serdecznie zaprasza do udziału w XXI edycji powiatowego konkursu „Wydajemy Własną Książkę”

 REGULAMIN KONKURSU

I    CELE:

 1. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży kultury czytelniczej.
 2. Pobudzanie wyobraźni.
 3. Zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej twórczości literackiej.

II   ORGANIZATORZY:

 1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Błoniu.
 2. Biblioteki Szkolne powiatu warszawskiego zachodniego.

III  TERMINY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

 1. Etap szkolny do 29 kwietnia 2022 r.
 2. Finał konkursu 8 czerwca 2022 r.

 IV  UCZESTNICY I OPIEKUNOWIE

 1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 2. Opiekunem może być nauczyciel lub rodzic.

V SPOSÓB REALIZACJI

 1. Książka musi zawierać na stronie tytułowej :
 • tytuł książki,
 • imię i nazwisko autora (bądź autorów)
 • rok i miejsce wydania
 • w przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych autorów wymagane jest podanie tytułu utworu i nazwisko autora.
 1. Książka może być dziełem jednej lub dwóch osób.
 2. Praca powinna być estetyczna. Mile widziane są niekonwencjonalne formy edytorskie, wskazujące na samodzielność i pomysłowość uczestników.
 3. Najwyżej oceniane będą prace samodzielne, nie wyklucza to jednak opieki nauczyciela, bądź rodzica nad pracą twórczą swoich podopiecznych.

VI KRYTERIA OCENY:

Do udziału w etapie powiatowym kwalifikują Komisje Szkolne pod przewodnictwem nauczyciela bibliotekarza danej placówki. Komisja wybiera  najlepsze prace. Wraz z wyróżnionymi pracami Komisje Szkolne przekazują Bibliotece Pedagogicznej Filii w Błoniu protokół z przeprowadzenia szkolnego etapu oraz wypełnione karty uczestnika (załącznik do regulaminu nr 1).

 Każda książka oceniana będzie w trzech kategoriach :

 • literackiej
 • plastycznej
 • edytorskiej

Książka może być wyróżniona w jednej, dwóch lub trzech kategoriach. Najwyżej ocenione prace otrzymują tytuł „Złotej Książki”.

 1. Prace stają się własnością organizatora. Mogą być drukowane, prezentowane  w Internecie i publikowane, jako materiał promujący działalność Biblioteki.
 2. Nagrody i wyróżnienia należy odebrać w dniu finału lub do końca roku szkolnego  w siedzibie biblioteki.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu finału konkursu, jeśli wystąpią uzasadnione okoliczności losowe.