Regulamin Udostępniania Zbiorów i Świadczenia Usług w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie

§ 1
1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, zwana dalej Biblioteką, udostępnia zbiory na miejscu w Czytelni oraz poza Bibliotekę w Wypożyczalni.
2. Zbiory udostępniane są drogą wypożyczeń indywidualnych i międzybibliotecznych.
3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie jest czynna (załącznik nr 1 podaje godziny otwarcia filii Biblioteki):
1) w roku szkolnym (wrzesień – czerwiec)
poniedziałek 9.00 – 19.00
wtorek 9.00 – 19.00
środa 14.00 – 19.00
czwartek 9.00 – 19.00
piątek 9.00 – 19.00
sobota 9.00 – 15.00
2) w lipcu i sierpniu
poniedziałek 13.00 – 19.00
wtorek 9.00 – 15.00
środa 9.00 – 15.00
czwartek 13.00 – 19.00
piątek 9.00 – 15.00
sobota nieczynna

§ 2
1. Prawo do korzystania z usług Biblioteki mają osoby, które ukończyły 16 lat.
2. Korzystanie z usług Biblioteki jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat określonych w załączniku nr 2 do regulaminu.
3. Biblioteka może odmówić korzystania z usług osobom nieprzestrzegającym powszechnie przyjętych norm współżycia społecznego.
4. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz spożywania i przebywania pod wpływem napojów alkoholowych oraz środków odurzających.

§ 3
Użytkownik biblioteki może posiadać tylko jedno konto biblioteczne.
2. W celu założenia konta w Bibliotece należy:
1) wypełnić i wysłać formularz wstępnej rejestracji czytelnika dostępny w katalogu INTEGRO.
Wysłanie formularza jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości regulaminu i akceptacją wszystkich jego zapisów;
2) w terminie 7 dni od daty wysłania formularza zgłosić się do Biblioteki, najpóźniej na 15 minut
przed zamknięciem placówki, w celu dopełnienia formalności zapisu;
3) okazać dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), kartę pobytu, legitymację szkolną;
4) podpisać deklarację zawierającą dane osobowe oraz zgody na ich przetwarzanie.
3. Warunkiem otrzymywania powiadomień na pocztę elektroniczną jest autoryzacja adresu e-mail podanego przez Użytkownika.
4. Biblioteka corocznie aktualizuje dane osobowe Użytkownika

§ 4
Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług Biblioteki jest imienna karta biblioteczna, której odbiór właściciel konta potwierdza podpisem.
2. Zagubienie lub zniszczenie karty bibliotecznej, a także zmianę danych osobowych należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
3. Duplikat karty bibliotecznej można otrzymać po złożeniu oświadczenia o jej zagubieniu lub zniszczeniu oraz wniesieniu na konto Biblioteki opłaty, której wysokość określa załącznik nr 2 do regulaminu oraz przedstawieniu dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej.
4. Właściciel konta jest odpowiedzialny za każde użycie karty bibliotecznej (wypożyczenie, terminowy zwrot oraz ewentualne zadłużenia powstałe na koncie). Ponosi również odpowiedzialność za uszkodzenie lub zagubienie udostępnionych materiałów bibliotecznych.
5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za:
1) udostępnienie karty bibliotecznej oraz hasła osobom trzecim;
2) udostępnione materiały biblioteczne oraz rzeczy osobiste Użytkownika pozostawione bez opieki.

§ 5
1. Informacje o zbiorach Biblioteki można uzyskać poprzez komputerowy katalog Integro.
2. Informacji bibliotecznych i bibliograficznych udzielają dyżurni bibliotekarze.

§ 6
Użytkownikowi korzystającemu ze sprzętu komputerowego Biblioteki zabrania się wprowadzania zmian w jego konfiguracji, w tym instalowania gier i innego oprogramowania, łamania zabezpieczeń systemu oraz samowolnego usuwania usterek.

§ 7
1. Wszystkie kwestie związane z ochroną danych osobowych Użytkownika zawarte są w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu.
2. Po upływie trzech lat konto nieaktywnego Użytkownika zostaje usunięte z bazy Biblioteki.
3. Na pisemny wniosek Użytkownika (załącznik nr 4) jego dane osobowe mogą być usunięte wcześniej, niż określono w ust. 2.

§ 8
1. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:
1) pozostawienia wierzchnich okryć, teczek, toreb, siatek itp. w szatni lub miejscu do tego wyznaczonym;
2) pozostawienia dyżurnemu bibliotekarzowi karty bibliotecznej, której odbiór następuje po zwróceniu materiałów bibliotecznych i/lub zakończeniu korzystania ze stanowisk komputerowych;
3) okazania dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszonych materiałów własnych;
4) zachowania ciszy i nieprowadzenia rozmów telefonicznych;
5) niespożywania posiłków i napojów;
6) używania wyznaczonych przez bibliotekarza gniazd sieci elektrycznej w celu korzystania z prze nośnych komputerów osobistych.
2. Materiały biblioteczne należy zamawiać przez katalog Integro. Zamówienia wysłane 30 minut przed zamknięciem Biblioteki będą realizowane w dniu następnym.
3. Biblioteka zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia partiami, jeżeli liczba jednorazowo zamawianych pozycji przekracza 10 woluminów.
4. Odtwarzanie materiałów audiowizualnych ze zbiorów Czytelni odbywa się wyłącznie na sprzęcie placówki.
5. Zamówione do Czytelni materiały biblioteczne pozostają w dyspozycji Użytkownika przez 3 dni.
W razie potrzeby bibliotekarz może je prolongować, uzgadniając termin z Użytkownikiem.

§ 9
1. Korzystanie z komputerów i Internetu dozwolone jest wyłącznie w celach edukacyjnych, dydaktycznych i naukowych.
2. Użytkownicy mogą korzystać z Internetu na własnych urządzeniach mobilnych, po uprzednim po braniu u dyżurnego bibliotekarza kodu dostępu do Wi-Fi.
3. Komputery, które są własnością Biblioteki udostępniane są:
1) na czas nieokreślony w przypadku braku oczekujących Użytkowników;
2) na czas określony do jednej godziny, w przypadku gdy na stanowisko oczekuje kolejny Użytkownik.
4. Biblioteka zastrzega sobie prawo do ograniczania przepustowości połączenia internetowego oraz do filtrowania, blokowania i monitorowania odwiedzanych witryn.
5. Biblioteka nie gwarantuje minimalnej prędkości połączenia internetowego.
6. Użytkownikowi zabrania się:
1) tworzenia i wyszukiwania materiałów o treści obrażającej uczucia innych, w tym treści porno graficznych i upowszechniających przemoc;
2) wszelkich działań powodujących uszkodzenia sprzętu komputerowego należącego do Biblioteki;
3) wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji, łamania systemu zabezpieczeń;
4) wykorzystywania komputerów Biblioteki do gier komputerowych.
7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika wynikające z korzystania z sieci Wi-Fi na własnych urządzeniach mobilnych.
8. Osoba korzystająca z komputerów i Internetu ponosi pełną odpowiedzialność za działania, których skutkiem jest naruszenie obowiązującego prawa (np. wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych, uzyskanie lub próba uzyskania nieuprawnionego dostępu do serwisów w sieci internetowej i sieci Biblioteki, wysyłanie spamu, korzystanie ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne, propagujące przemoc itp.).
9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu komputerowego Biblioteki i oprogramowania powstałe na skutek niewłaściwego obchodzenia się ze sprzętem.
10. Dyżurny bibliotekarz monitoruje pracę Użytkownika i może odmówić dostępu do komputera Biblio teki i Internetu jeżeli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

§ 10
Użytkownik ma prawo kopiować materiały biblioteczne, z wyłączeniem:
1) zbiorów wydanych przed 1950 r.;
2) norm;
3) materiałów, których stan techniczny lub format uniemożliwiają wykonanie kopii.

§ 11
1. Prawo do wypożyczeń indywidualnych poza Bibliotekę mają:
1) osoby zameldowane i/lub zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego;
2) osoby zatrudnione na terenie województwa mazowieckiego;
3) osoby uczące się i studiujące w szkołach i uczelniach województwa mazowieckiego;
4) inne osoby po uzyskaniu zgody kierownika filii/wydziału.
2. W celu wypożyczenia materiałów bibliotecznych Biblioteka wymaga podania następujących danych osobowych: nazwisko i imiona, pesel, adres zamieszkania stałego, adres zamieszkania tymczasowego, numer telefonu, adres e-mail; studenci dodatkowo nazwę uczelni a pracownicy pedagogiczni oraz inne osoby zapisane na podstawie ust. 1 pkt 2 – miejsce pracy.
3. Jednorazowo można wypożyczyć:
1) 15 egzemplarzy materiałów bibliotecznych – nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni;
2) 10 egzemplarzy materiałów bibliotecznych – pozostali użytkownicy.
4. Użytkownik nie może wypożyczyć więcej niż jeden egzemplarz danego tytułu (bez względu na wydanie).
5. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
1) księgozbioru Czytelni;
2) zbiorów wydanych przed rokiem 1950;
3) czasopism;
4) norm

§ 12
1. Materiały biblioteczne wypożycza się na 30 dni, z możliwością trzykrotnej prolongaty terminu zwrotu po 30 dni, pod warunkiem, że nie został przekroczony termin zwrotu i wypożyczone egzemplarze nie zostały zarezerwowane przez innego Użytkownika.
2. Jeśli termin zwrotu przypada na dzień wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.
3. Prolongaty terminu zwrotu można dokonać przez katalog Integro, osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dniu terminu zwrotu.
4. Czas prolongaty liczony jest od dnia jej dokonania.

§ 13
1. Wypożyczalnia prowadzi bezrewersowy system udostępniania zbiorów.
2. Wypożyczenia dokonywane są na podstawie elektronicznego zamówienia, złożonego przez Użytkownika za pośrednictwem katalogu Integro.
3. Wypożyczenia i zwroty materiałów bibliotecznych rejestrowane są wyłącznie w komputerowym systemie bibliotecznym na podstawie kodu kreskowego książki oraz karty bibliotecznej i stanowią dowód wypożyczenia i zwrotu.

§ 14
1. Zamówienia wysłane 30 minut przed zamknięciem Biblioteki realizowane będą w dniu następnym.
2. Zamówione materiały biblioteczne należy odebrać najpóźniej trzeciego dnia od daty złożenia zamówienia, wliczając w to dni zamknięcia Biblioteki.

§ 15
1. W katalogu Integro Użytkownik może zarezerwować materiały biblioteczne wypożyczone przez innego Czytelnika.
2. O dostępności zarezerwowanego egzemplarza Użytkownik powiadamiany jest wyłącznie drogą elektroniczną na podany Bibliotece adres e-mail.
3. Zarezerwowane materiały biblioteczne należy zamówić w katalogu Integro najpóźniej trzeciego dnia od otrzymania powiadomienia o ich dostępności.

§ 16
1. Użytkownik ma obowiązek kontrolowania stanu konta bibliotecznego oraz terminów zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
2. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga następujące sankcje:
1) karę pieniężną za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu;
2) zablokowanie konta Użytkownika we wszystkich placówkach Biblioteki do czasu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych i uregulowania zobowiązań.
3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, Użytkownik może zapłacić gotówką w Bibliotece lub przelewem na rachunek bankowy Biblioteki (załącznik nr 2). W przypadku wystąpienia nadpłaty jej zwrot jest możliwy na pisemny wniosek Użytkownika, złożony w terminie 30 dni od wpłaty, na wskazany numer konta bankowego. Po upływie ww. terminu nadpłata przechodzi na dochody Biblioteki.
4. W wyjątkowych sytuacjach kara za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych może być częściowo umorzona lub rozłożona na raty. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor na podstawie umotywowanego i udokumentowanego wniosku (załącznik nr 5)

§ 17
1. Biblioteka może zawiadomić Użytkownika o przetrzymywaniu wypożyczonych materiałów bibliotecznych stosując wybrane formy:
1) upomnienie pisemne, telefoniczne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
2) wezwanie ostateczne – pismo wzywające Użytkownika do zwrotu materiałów bibliotecznych pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania windykacyjnego i sądowego.
2. Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną mają charakter pomocniczy i informacyjny. Niedostarczenie ich do skrzynki elektronicznej Użytkownika nie stanowi podstawy do obniżenia bądź anulowania kary.
3. Użytkownik ponosi koszt upomnień oraz dodatkowych opłat pocztowych, których wysokość określa załącznik nr 2 do regulaminu.
4. Biblioteka może dochodzić zwrotu bezprawnie przetrzymywanych materiałów bibliotecznych oraz kar naliczonych za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych na drodze postępowania windykacyjnego i sądowego, którego kosztami obciąża się Użytkownika.

§ 18
1. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych lub udostępnionych mu materiałów bibliotecznych.
2. Zabrania się niszczenia materiałów bibliotecznych, w tym także podkreślania tekstu i nanoszenia uwag na marginesach.
3. Użytkownik i bibliotekarz zobowiązani są zwrócić uwagę na stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i przy zwrocie. Adnotacja o zauważonych uszkodzeniach powinna znaleźć się na rewersie wypożyczenia.
4. Użytkownik powinien sprawdzić przed wypożyczeniem (na podstawie spisu zawartego w wykazie) kompletność wypożyczanych materiałów dydaktycznych. Podczas zwrotu kompletność materiałów dydaktycznych sprawdza dyżurny bibliotekarz.

§ 19
1. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych Użytkownik zobowiązany jest do:
1) odkupienia tego samego tytułu (to samo lub nowsze wydanie);
2) przekazania innej pozycji przydatnej Bibliotece wskazanej przez kierownika filii/wydziału, o wartości porównywalnej z aktualną rynkową wartością zagubionej/zniszczonej pozycji;
3) zapłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości wskazanej przez kierownika filii/wydziału.
Wysokość ekwiwalentu równa się aktualnej rynkowej wartości zagubionej/zniszczonej pozycji.
Jeśli ustalenie wartości nie jest możliwe wysokość ekwiwalentu wynosi 50 zł.
2. Użytkownik nie nabywa prawa własności do zniszczonej pozycji.

§ 20
1. Biblioteka przeprowadza planowe reinstalacje systemu bibliotecznego Prolib.
2. O terminie reinstalacji Użytkownik jest informowany komunikatem na stronie internetowej Biblioteki.
3. W czasie reinstalacji katalog Integro i system Prolib są nieczynne. Biblioteka nie zapisuje Użytkowników, nie wypożycza i nie prolonguje terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów.

§ 21
1. Na życzenie Użytkownika Biblioteka może sprowadzić z innych bibliotek materiały, których nie posiada w swoich zbiorach.
2. Sprowadzone materiały biblioteczne udostępniane są wyłącznie w Czytelni.
3. Wypożyczenie międzybiblioteczne materiałów z bibliotek spoza granic Polski jest odpłatne (koszty przesyłki).

§ 22
1. Całkowitą odpowiedzialność za materiały biblioteczne wypożyczone z Biblioteki drogą wypożyczeń międzybibliotecznych ponosi instytucja zamawiająca.
2. W celu założenia konta instytucja zamawiająca ma obowiązek złożenia podpisanej deklaracji potwierdzającej fakt znajomości regulaminu.
3. Instytucja zamawiająca ma obowiązek corocznego aktualizowania deklaracji.

§ 23
1. Wypożyczanie międzybiblioteczne nie obejmuje:
1) czasopism;
2) książek znajdujących się w księgozbiorach czytelni;
3) książek wydanych przed 1950 rokiem.
2. Zamówienia na materiały biblioteczne można składać przez:
1) pocztę elektroniczną (z adresu podanego na deklaracji);
2) rewers.
3. Instytucja zamawiająca może jednorazowo wypożyczyć 10 egzemplarzy materiałów bibliotecznych.

§ 24
1. Instytucja zamawiająca obowiązana jest zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne w terminie 30 dni od daty ich wypożyczenia, osobiście lub pocztą – przesyłką wartościową lub poleconą.
2. Prolongaty, przetrzymanie, zagubienie lub zniszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych regulują zapisy § 12,16-17 i 19 regulaminu.

§ 25
1. Użytkownik niestosujący się do postanowień regulaminu może być pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik filii/wydziału.
2. Użytkownik może zgłaszać skargi i wnioski w dostępnej w Wypożyczalni Książce Skarg i Wniosków, pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pbw.waw.pl lub osobiście w wyznaczonym dniu dyżuru w siedzibie głównej Biblioteki przy ulicy Gocławskiej 4 w Warszawie.
3. Sprawy nieuregulowane postanowieniami regulaminu rozstrzyga dyrektor Biblioteki.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2022 r.

Godziny otwarcia placówek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie

Placówkawrzesień – czerwieclipiec – sierpień
PBW im. KEN
w Warszawie

pon., wt., czw., piąt. 9.00 19.00
środa 14.00 19.00
sobota 9.0015.00

wt., śr., piąt. 9.00 15.00
pon., czw. 13.00 19.00
sobota nieczynna

Filia w Błoniu

pon., wt., czw., piąt. 9.00 18.00
sob. 9.00 15. 00
środa nieczynna

pon. 12.00 18.00
wt. piąt. 9.00 15.00
sobota nieczynna

Filia w Grodzisku

Mazowieckim

pon., wt., czw., piąt. 9.00 18.00
sobota 9.00 15.00
środa nieczynna

pon. 12.00 18.00
wt. piąt. 9.00 15.00
sobota nieczynna

Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

pon., wt., czw., piąt. 9.00 18.00
sob. 9.00 15. 00
środa nieczynna

pon. 12.00 18.00
wt. piąt. 9.00 15.00
sobota nieczynna

Filia

w Sochaczewie

pon., wt., czw., piąt. 9.00 18.00
sobota 9.00 15.00
środa nieczynna

pon. 12.00 18.00
wt. piąt. 9.00 15.00
sobota nieczynna

Filia w Żyrardowie

pon., wt., czw., piąt. 9.00 18.00
sob. 9.00 15.00
środa nieczynna

pon., wt., śr., piąt. 9.00 15.00
czw. 12.00 18.00
sobota nieczynna

Warszawa, 1 lipca 2022 r.

Rodzaj oraz wysokość opłat pobieranych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie

Lp.Opłata za:Wysokość opłaty
1przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych
materiałów bibliotecznych
0,30 zł za każdy dzień
przetrzymania jednego
egzemplarza
2upomnienie4,00
3upomnienie wezwanie ostateczne,
wezwanie ostateczne do zapłaty
7,00 z
4egzemplarz zagubionej lub zniszczonej publikacjikażdorazowo określa
Biblioteka
5duplikat karty bibliotecznej

5 zł

(przyjmowana tylko jako wpłata na konto bankowe biblioteki)

dodatkowe opłaty pocztowezgodnie z cennikiem
Poczty Polskiej
nr rachunku bankowego Biblioteki PKO Bank Polski SA 44 1020 1026 0000 1902 0232 8474


Warszawa, 1 lipca 2022 r.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, pozyskiwanych na potrzeby świadczenia usług przez Bibliotekę, jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa.
2. Z Biblioteką można się skontaktować:

  • telefonicznie pod numerem: 22 810 46 64,
  • pod adresem e-mail: sekretariat@pbw.waw.pl,
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na wyżej wskazany adres,
  • w siedzibie Biblioteki.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@ckziu.waw.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez Bibliotekę na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2019 poz. 1479) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione firmie windykacyjnej w celu egzekwowania zadłużeń czytelniczych, tylko jeżeli ma to zastosowanie.
6. Dane będą przechowywane przez okres trzech lat od ostatniego skorzystania z usług Biblioteki (§ 7 ust. 2 regulaminu) lub przez okres niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego naszego celu.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), usunięcia (§ 7 ust. 2 regulaminu) lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych i uzyskania kopii swoich danych.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę, związanego z egzekwowaniem zadłużenia wobec Biblioteki.
Przyczyną tego sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja.
10. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki.

Załącznik do pobrania (doc, 45 kb)

                                                                                                ………………………………………………….

                                                                                                       (miejscowość, data)

…………………………………………………………

      (imię i nazwisko Użytkownika)

…………………………………………………………

       (numer karty bibliotecznej)

W związku z zaprzestaniem korzystania z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie proszę o usunięcie moich danych osobowych.

                                                                                                …………………..………………………………….

                                                                                               (czytelny podpis Użytkownika)

Załącznik do pobrania (doc, 39 kb)

…………………………………………………………………

(imię i nazwisko Czytelnika)

…………………………………………………………………

(nr karty bibliotecznej)

………………………………………………………………

(adres zamieszkania)

………………………………………………………………

(adres zameldowania)

…………………………………………………………………

(NIP/PESEL*)

…………………………………………………………………

(nr telefonu/adres email*)

Zwracam się z wnioskiem o częściowe umorzenie / rozłożenie na raty / odroczenie terminu płatności* należności pieniężnych przypadających Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Na-rodowej w Warszawie, powstałych w wyniku przetrzymywania zbiorów bibliotecznych.

Sprecyzowanie i uzasadnienie wniosku:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przesyłanie pocztą elektroniczną korespondencji dotyczącej wniosku.

………………………………………………….

(podpis Czytelnika)

Dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia ulgi, zgodnie z § 9 ust. 2 cytowanej poniżej Uchwały (wniosek bez załączonych dokumentów nie będzie rozpatrywany):

1.
2.
3.
4.

* niepotrzebne skreślić

Podstawa prawna:
Uchwała Nr 231/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych za-sad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do przypadających Województwu Mazowieckiemu i wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
(www.mazovia.pl).

§ 4.
1. Organ uprawniony, na wniosek dłużnika, z zastrzeżeniem ustępu 2., w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności należności lub rozłożyć zapłatę na raty;
2) umorzyć należność w całości lub części.

§ 9.
1. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 1, zawiera:
1) podstawowe dane wnioskodawcy:
a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, NIP oraz adres zamieszkania,
b) w przypadku pozostałych dłużników: nazwę (firmę), NIP, REGON, adres siedziby;
2) sprecyzowanie żądania;
3) uzasadnienie żądania;
4) określenie terminu spłaty (w przypadku przesunięcia terminu płatności);
5) określenie ilości rat oraz terminu ich spłaty (w przypadku podziału na raty);
2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi, w szczególności:
w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, w zależności od uzasadnienia wniosku: zaświadczenie o dochodach wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, zaświadczenie o bezrobociu, zaświadczenie lekarskie, a także wszelkie dowody, które według dłużnika uzasadniają umorzenie lub zastosowanie innej ulgi.